Επιστολή προς τον Υπ.Εργασίας με προτάσεις για νομοτεχνικές βελτιώσεις

Προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Κύριο Άδωνη Γεωργιάδη

Κοιν.:

  • Πρόεδρο Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων κ.Β.Οικονόμου
  • Μέλη Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων

                        __________________________________________

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Η Ανωτάτη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδας (ΑΓΣΣΕ) σας υπέβαλλε το από 13-11-2023 εμπεριστατωμένο υπόμνημα με προτεινόμενες αλλαγές αλλά και προσθήκες στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Αναμόρφωση επαγγελματικής ασφάλισης, εξορθολογισμός ασφαλιστικής νομοθεσίας, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, σύστημα διορισμού και προσλήψεων των εκπαιδευτικών της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης και λοιπές διατάξεις». Το ίδιο κείμενο αναρτήσαμε και στον ιστότοπο της διαβούλευσης, ενώ κατά τη συνεδρίαση της οικείας Επιτροπής της Βουλής αναπτύχθηκε προφορικά η θέση της ΑΓΣΣΕ από τον παριστάμενο εκπρόσωπό μας.

Με το παρόν έγγραφο ζητάμε από εσάς να γίνουν οι εξής νομοτεχνικές βελτιώσεις – αλλαγές (με έντονο χρώμα και υπογράμμιση) στο οικείο σχέδιο νόμου:

Ι.  Κεφάλαιο Α:

Άρθρο 95 ΠΑΡ. 2:  «2. Στην περίπτωση κατά την οποία ΤΕΑ υποχρεωτικής ασφάλισης κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, δεν διαθέτει επαρκή περιουσιακά στοιχεία προς κάλυψη των τεχνικών προβλέψεων, το υποβαλλόμενο σχέδιο ανάκαμψης της παρ. 2 του άρθρου 46 δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οκτώ (8) έτη».

ΙΙ. Κεφάλαιο Β:

Άρθρο 114 παρ. 1:  Να αναδιαμορφωθεί ως εξής:

«1. Το άρθρο 20 του ν. 4387/2016 (Α΄85), περί απασχόλησης συνταξιούχων, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 20 Απασχόληση συνταξιούχων

1. Οι εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ, λόγω γήρατος, λόγω αναπηρίας (από κοινή νόσο, εργατικό ατύχημα, ατύχημα εκτός εργασίας, επαγγελματική νόσο) και γήρατος λόγω αναπηρίας του ν. 612/1977 (Α’ 164) και των νόμων που παραπέμπουν σε αυτόν, καθώς και του τετάρτου εδαφίου της περ. α΄ της παρ. 1 των άρθρων 1 και 26 του π.δ. 169/2007 (Α’210), οι συνταξιούχοι λόγω θανάτου (χήρες, χήροι και ορφανά μέχρι την ηλικία των 24 ετών) οι οποίοι αναλαμβάνουν υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλισή του απασχόληση, συνεχίζουν κατά τη διάρκεια αυτής να λαμβάνουν το σύνολο της κύριας και επικουρικής σύνταξης που δικαιούνται από τον Φορέα

            Άρθρο 114 παρ. 6: να προστεθεί περίπτωση η) ως εξής:

«η) οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν σύνταξη κατώτερη των επτακοσίων πενήντα (750,00 ευρώ) και διαμένουν σε μισθωμένη κατοικία».

Για την Α.Γ.Σ.Σ.Ε
Ο Πρόεδρος, Γ. Κουτσιμπογεώργος
Ο Γεν. Γραμματέας, Α. Μπιρμπιλής

Κοινοποίηση άρθρου: