Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Α.Γ.Σ.Σ.Ε.

ΑΡΘΡΟ 1Ο
ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ
Η τριτοβάθμια Συνδικαλιστική Οργάνωση με την επωνυμία ΑΝΩΤΑΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Γ.Σ.Σ.Ε.), που ιδρύθηκε με την υπ’ αριθμ. 3960/27.06.2006 απόφαση του Μον/λούς Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε στα Βιβλία Σωματείων του Πρωτοδικείου με αύξοντα αριθμό 747, έχει έδρα την Αθήνα και λειτουργεί σύμφωνα με το παρόν Καταστικό.

ΑΡΘΡΟ 2Ο
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
Η Α.Γ.Σ.Σ.Ε. συγκροτείται ως ανώτατη κεντρική οργάνωση των συνταξιούχων και στη δύναμή της ανήκουν:
1. Οι Ομοσπονδίες αντιπροσωπευτικού χαρακτήρα που συγκροτούνται από σωματεία συναφών επαγγελμάτων, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
2. Οι κλαδικές Οργανώσεις που είναι αντιπροσωπευτικές του κλάδου και έχουν πανελλήνια εμβέλεια.
3. Όλα τα ανωτέρω αποκαλούνται στο εξής Οργανώσεις.
4. Απαγορεύεται η εγγραφή στην Συνομοσπονδία πρωτοβάθμιας Οργάνωσης εφόσον υπάρχει Ομοσπονδία.

 

ΑΡΘΡΟ 3Ο
ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ
Βασικές αρχές και σκοποί της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. είναι:
1. Η συνένωση όλων των συνταξιούχων της χώρας σε αυτόνομη κοινωνική δύναμη με σκοπό τη συλλογή δράση και άσκηση των συνταγματικών δικαιωμάτων και ελευθεριών σε ατομικό, συλλογικό, οικονομικό, ασφαλιστικό, κοινωνικό και πολιτιστικό πεδίο.
2. Η προσπάθεια για βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής θέσης των συνταξιούχων, για την ανύψωση της μορφωτικής και πολιτιστικής τους στάθμης, για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και για την εδραίωση των Δημοκρατικών θεσμών.
3. Η εξασφάλιση διαρκούς ειρήνης με μέσα που συμβιβάζονται προς το Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
4. Η εξασφάλιση του ιδανικού της κοινωνικής δικαιοσύνης με τελική επιδίωξη την κατάργηση της εκμετάλλευσης του ανθρώπου από τον άνθρωπο, και πρόσβασης του κάθε πολίτη σε σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
5. α. Η ελευθερία της σκέψης, του λόγου και της οργάνωσης σε σωματεία.
β. Η υπεράσπιση των ανθρώπων και δημοκρατικών δικαιωμάτων.
6. α. Η ανάπτυξη δεσμών αγάπης, αλληλεγγύης, αδελφοσύνης και αλτρουισμού μεταξύ των μελών των συνταξιουχικών οργανώσεων, καθώς και η προβολή των δεσμών αυτών, για το όφελος του κοινωνικού συνόλου.
β. Η προώθηση της αλληλεγγύης και της κοινής δράσης με τους συνταξιούχους των άλλων χωρών και ιδιαίτερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7. Οι βασικές αρχές διεθνών και ευρωπαϊκών διακηρύξεων που αναφέρονται στα ανθρώπινα και δημοκρατικά δικαιώματα όλων των λαών:
α. Το καταστατικό της Διεθνούς Συνομοσπονδίας των Ελεύθερων Εργατικών Συνδικάτων ως και της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων.
β. Η Διακήρυξη της Φιλαδέλφειας για τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (1944).
γ. Ο Χάρτης του Ατλαντικού (1941).
δ. Η Παγκόσμια Διακήρυξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (1948).
ε. Οι Αρχές της Τελικής Πράξης της Ευρωπαϊκής Συνδιάσκεψης του Ελσίνκι.
στ. Η Σύμβαση της Ρώμης του 1951.
ζ. Ο Κοινωνικός Ευρωπαϊκός Χάρτης του Συμβουλίου της Ευρώπης του 1961.  
η. Η Κοινωνική Χάρτα των Θεμελιωδών Κοινοτικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της ΕΟΚ του 1989.
8. Η Α.Γ.Σ.Σ.Ε. και οι Οργανώσεις – μέλη της, παίρνουν αποφάσεις μέσα στα όρια του Καταστατικού, με απόλυτη ανεξαρτησία απέναντι στις Κυβερνήσεις, τα πολιτικά Κόμματα ή άλλες εξωσυνδικαλιστικές επιρροές.
Η Α.Γ.Σ.Σ.Ε. και οι Οργανώσεις – μέλη της ενεργούν πέρα από κάθε εξωσυνδικαλιστική επιρροή που μπορεί να παρεμποδίσει τη δημοκρατική λειτουργία των συνδικαλιστικών οργανώσεων.
9. Η Α.Γ.Σ.Σ.Ε., βασιζόμενη στις αρχές της Δημοκρατικής συγκρότησης και λειτουργίας, εξασφαλίζει την πλήρη αυτονομία και ελευθερία των Οργανώσεων – μελών της, που είναι υποχρεωμένες να εφαρμόζουν πιστά το παρόν Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 4Ο
ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ
Ειδικότεροι σκοποί της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. είναι:
1. Να προωθεί και να υποστηρίζει, όπου αυτό επιβάλλεται, τη συγκρότηση Περιφερειακών Οργανώσεων σε συνεργασία με τις οργανώσεις μέλη της, έτσι ώστε οι παραπάνω οργανώσεις να περικλείουν στους κόλπους τους όλα τα μέλη των συνταξιουχικών σωματείων της Ελλάδας, στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
             2. Να συντονίζει τις ενέργειες των Οργανώσεων – με-                     λών της για την προστασία των ηθικών, οικονομικών,             κοινωνικών, πολιτιστικών, συνδικαλιστικών, ασφαλιστικών, ταξικών συμφερόντων σύμφωνα με τα καταστατικά τους.
3. Να εκπροσωπεί τους συνταξιούχους της Χώρας και τις συνδικαλιστικές τους οργανώσεις, σε όλα τα γενικής φύσης επιμορφωτικού, τεχνικού, ασφαλιστικού, διοικητικού, οικονομικού, πολιτιστικού, δημοκρατικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος ζητήματα, που αφορούν στη βελτίωση της θέσης των συνταξιούχων.
4. Να αντιπροσωπεύει τις συνταξιουχικές οργανώσεις στα συλλογικά όργανα Διοίκησης, Ελέγχου και Κοινωνικής Πολιτικής, στα Διαιτητικά και Ασφαλιστικά Δικαστήρια και, γενικότερα, να υποβοηθά τις Οργανώσεις που υπάγονται σ’ αυτή, για την εκπλήρωση του σκοπού τους.
5. Να ενισχύει την εθνική και πνευματική ανύψωση και να ενεργεί για την διασφάλιση της κοινωνικής ζωής και του βιοτικού επιπέδου των συνταξιούχων της Χώρας.
6. Να εκπονεί μόνη ή σε συνεργασία με άλλους ή με την σύμπραξή της σε Κρατικές Επιτροπές προγράμματα για την εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου.
7. Να συνεργάζεται με τα δημοκρατικά συνδικάτα συνταξιούχων όλου του κόσμου για την πραγματοποίηση των σκοπών της και ιδιαίτερα για την παροχή βοήθειας  (υλικής και ηθικής) στους συνταξιούχους εκείνους που καταπιεστικά – αντιλαϊκά καθεστώτα έχουν αποστερήσει από τα συνδικαλιστικά και ατομικά τους δικαιώματα. Να διαβουλεύεται και να δρα με κάθε αρχή ή οργάνωση που αγωνίζεται για την εξάλειψη κάθε μορφής διάκρισης που βασίζεται σε πολιτική ιδεολογία ή τη φιλοσοφία, τη φυλή, τη θρησκεία, το φύλο και την καταγωγή, για την ανάπτυξη αλληλεγγύης προς τους συνταξιούχους των υπανάπτυκτων οικονομικά χωρών.

ΑΡΘΡΟ 5Ο
ΜΕΣΑ
Η Α.Γ.Σ.Σ.Ε. επιδιώκει την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών της:
1. Με την οργάνωση όλων των συνταξιούχων και την ανάπτυξη σε αυτούς κοινωνικής, ασφαλιστικής συνείδησης και γενικότερα, συνείδησης για τους σκοπούς που επιδιώκει η Α.Γ.Σ.Σ.Ε.
2. Με την τοποθέτηση εκπροσώπων της σε Κοινωνικούς φορείς και Διοικητικά Συμβούλια Κρατικών και άλλων Οργανισμών. Οι εκπρόσωποι της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. στους διάφορους Κοινωνικούς φορείς είναι άμεσα ανακλητοί από τη Διοίκηση της Α.Γ.Σ.Σ.Ε., εφόσον κριθεί ότι δεν συμβάλλουν στην επίτευξη του σκοπού για τον οποίο τους δόθηκε η σχετική εντολή εκπροσώπησης.
3. Με τη διοργάνωση και συμμετοχή σε Εθνικές και Διεθνείς Συνδιασκέψεις που παρουσιάζουν εθνικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, οικονομικό, ασφαλιστικό και συνδικαλιστικό ενδιαφέρον.
4. Με την έρευνα και μελέτη των κοινωνικών και οικονομικών φαινομένων, την παρακολούθηση της ελληνικής και ξένης κοινωνικής νομοθεσίας και την συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των συνταξιούχων.
5. Με τη σύσταση Περιφερειακών Οργανώσεων και την υποστήριξή τους για την εκπλήρωση του σκοπού τους.
6. Με την ίδρυση Αναγνωστηρίων, Βιβλιοθηκών και                                         Λεσχών, την έκδοση βιβλίων και διατριβών εθνικού, κοινωνικού                                 και επιστημονικού περιεχομένου και Επιθεωρήσεων ή δημοσιογραφικών εντύπων κοινωνικού χαρακτήρα.
7. Με την παροχή ηθικής και υλικής βοήθειας στις    Οργανώσεις – μέλη της, καθώς επίσης και σε συνταξιούχους και των δύο φύλων, οι οποίοι εξαιτίας εκτάκτων συνθηκών και των γενικότερων οικονομικών, κοινωνικών ή άλλων εξαιρετικών συνθηκών της ζωής τους, έχουν ανάγκη αυτή τη βοήθεια.
8. Με την Οργάνωση Ειδικών Συνδιασκέψεων και συνεδρίων που θα αφορούν τους συνταξιούχους, όπως σύγχρονα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, δίκτυα κοινωνικής προστασίας και πρόνοιας κ.ά.
9. Με τη συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την Περιφερειακή Διοίκηση και τα ΚΑΠΗ σε όλη την Ελλάδα.
10. Με τη δημιουργία εκπαιδευτικών υποδομών για τη δια βίου εκπαίδευση των συνταξιούχων στη βάση του αρχαίου γνωμικού «γηράσκω αεί διδασκόμενος».
11. Με την ανάληψη πρωτοβουλιών για την στήριξη του εισοδήματος των συνταξιούχων αρχικά με την έκδοση ομαδικών εκπτωτικών καρτών ειδών βιοτικής και οικιακής ανάγκης, ένδυσης, κινητής τηλεφωνίας, δικτύων ή αλυσίδων παροχής υπηρεσιών (π.χ. καυσίμων, συνεργείων κ.τ.λ.), καθώς συγκοινωνιών, θεαμάτων πολιτισμού, νοσηλείας, διακοπών κ.λπ.
12. Με την εφαρμογή ενός σύγχρονου συστήματος επικοινωνίας με τις Ομοσπονδίες, Συλλόγους, Φυσικά Μέλη, κοινής γνώμης συστήματος που θα αφορά την ηλεκτρονική επικοινωνία (newsletter), έκδοση εφημερίδος, τηλεοπτικής εκπομπής κ.λπ.

 Η Α.Γ.Σ.Σ.Ε. αποτελεί τμήμα της Διεθνούς Συνομοσπονδίας των Ελευθέρων Εργατικών Συνδικάτων και της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων.

ΑΡΘΡΟ 7Ο
ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
1. Στην Α.Γ.Σ.Σ.Ε. γίνονται δεκτά ως μέλη:
α. Οι Ομοσπονδίες αντιπροσωπευτικού χαρακτήρα που συγκροτούνται από σωματεία συναφών επαγγελμάτων, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
β. Οι Κλαδικές Οργανώσεις που είναι αντιπροσωπευτικές του κλάδου και έχουν πανελλήνια εμβέλεια.
2. Για την εγγραφή μίας Οργάνωσης στη δύναμη της Α.Γ.Σ.Σ.Ε., αποφασίζει, μετά από σχετική αίτηση της οργάνωσης, η Διοίκηση της Α.Γ.Σ.Σ.Ε., μέσα σ’ ένα τρίμηνο, κι η απόφαση κοινοποιείται, στο ίδιο χρονικό διάστημα, στην Οργάνωση που έχει υποβάλει την αίτηση. Μαζί με την αίτηση, η Οργάνωση πρέπει να υποβάλει:
α. Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος Καταστατικού της.
β. Αντίγραφο απόφασης συνεδρίου ή απόφαση του Δ.Σ. της ομοσπονδίας ή οργάνωσης (σύμφωνα με το καταστατικό της), με την οποία αποδέχεται το Καταστατικό της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. και εκφράζει την επιθυμία να γίνει μέλος της.
γ. Πίνακα των Σωματείων – μελών που είναι γραμμένα στην Οργάνωση, μαζί με την αριθμητική δύναμη του καθενός απ’ αυτά σε φυσικά μέλη που είναι οικονομικά εντάξει και έχουν ψηφίσει για την ανάδειξη καταστατικών Οργάνων και αντιπροσώπων στην δευτεροβάθμια οργάνωση.
δ. Πιστοποιητικό για την εγγραφή της στο Βιβλίο Σωματείων του οικείου Πρωτοδικείου, εφόσον δεν προκύπτει από το επικυρωμένο Καταστατικό.
3. Όταν γίνει δεκτή η αίτησή της, η Οργάνωση καταχωρείται στο Μητρώο μελών της Α.Γ.Σ.Σ.Ε., αφού πρώτα καταβάλει το δικαίωμα εγγραφής.

ΑΡΘΡΟ 8Ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
Οι Οργανώσεις που απαρτίζουν την Α.Γ.Σ.Σ.Ε. έχουν υποχρέωση:
1. Να ακολουθούν τις διατάξεις του Καταστατικού και το πρόγραμμα της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. και να σέβονται τις αποφάσεις των οργάνων της.
2. Να εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Α.Γ.Σ.Σ.Ε. και να συμμορφώνονται με τον τρόπο είσπραξης που καθορίζεται από τη Διοίκηση.
3. Να αγωνίζονται με όλα τα νόμιμα μέσα για την επικράτηση των αρχών και των αποφάσεων της Α.Γ.Σ.Σ.Ε., έτσι που ν’ απαλλαγούν σύντομα οι συνταξιούχοι από το φόβο, την πενία, την εκμετάλλευση του ανθρώπου από άνθρωπο και κάθε άλλης μορφής καταπίεση.
4. Να διατηρούν τις οργανώσεις μακριά από κάθε Κυβερνητική και κομματική εξάρτηση.
5. Να στέλνουν κάθε χρόνο στη Διοίκηση της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. γραπτή κατάσταση των ταμιακώς εντάξει μελών.
6. Να οργανώσουν με τη βοήθεια της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. σύγχρονα συστήματα αμφίδρομης ηλεκτρονικής επικοινωνίας με την Α.Γ.Σ.Σ.Ε. και τα μέλη της.

ΑΡΘΡΟ 9Ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
Οι Οργανώσεις που απαρτίζουν την Α.Γ.Σ.Σ.Ε. έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:
1. Να συμμετέχουν με τους εκλεγμένους αντιπροσώπους τους στα όργανα Διοίκησης και Ελέγχου της Α.Γ.Σ.Σ.Ε., όπως ορίζει το παρόν Καταστατικό.
2. Να προτείνουν προς τη Διοίκηση τουλάχιστον ένα τρίμηνο πριν την ημέρα της Συνόδου του Πανελλαδικού Συνεδρίου την εγγραφή στην Ημερήσια Διάταξή του Θεμάτων που αφορούν γενικά ζητήματα. Η Διοίκηση διατηρεί το δικαίωμα να κρίνει αν τα ζητήματα αυτά είναι, πράγματι, γενικά.
3. Να ασκούν, στο Πανελλαδικό Συνέδριο, έλεγχο των Πράξεων της Διοίκησής της.
4. Να ζητούν την ηθική και υλική ενίσχυση της Α.Γ.Σ.Σ.Ε., σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 10Ο
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ
1. Η αποχώρηση κάθε Οργάνωσης – Μέλους από τη δύναμη της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. είναι ελεύθερη και αποφασίζεται από το συνέδριό της ή το Διοικητικό της Συμβούλιο (όπως προβλέπει το καταστατικό της), με τον ίδιο τρόπο που αποφασίζεται και η προσχώρηση. Η απόφαση για την αποχώρηση γνωστοποιείται στη Διοίκηση της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. με έγγραφο που συνοδεύεται από αντίγραφο των πρακτικών της Συνέλευσης.
2. Η Διοίκηση της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. έχει το δικαίωμα να εξετάσει τη νομιμότητα και την εγκυρότητα αυτής της απόφασης και, αν την αμφισβητήσει, έχει το δικαίωμα να επιμεληθεί την άσκηση των νομίμων ενδίκων μέσων, άλλως εντός τριμήνου πρέπει να συνηγορήσει στην αποχώρηση.
3. Η Διοίκηση της οργάνωσης που αποχώρησε ευθύνεται για κάθε πράξη της που έγινε κατά το χρονικό διάστημα που αποτελούσε μέλος.

ΑΡΘΡΟ 11Ο
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
Σε περιπτώσεις παραβάσεων υποχρεώσεων που απορρέουν για τα μέλη από το παρόν Καταστατικό, η Διοίκηση της Α.Γ.Σ.Σ.Ε., με απόφασή της, μπορεί να επιβάλλει στις Διοικήσεις των     Οργανώσεων – μελών της και αφού προηγουμένως τις καλέσει σε απολογία, τις πειθαρχικές ποινές της σύστασης και της επίπληξης, ανάλογα με τη βαρύτητα των παραβάσεων.
Τις παραπάνω ποινές μπορεί να επιβάλει το Συνέδριο στα μέλη της Διοίκησης της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. για τις παραβιάσεις τους που απορρέουν απ’ το Καταστατικό κι από το Νόμο.

ΑΡΘΡΟ 12Ο
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
Από την Διοίκηση της Α.Γ.Σ.Σ.Ε.
1. Διαγράφονται από την Α.Γ.Σ.Σ.Ε. οι οργανώσεις που καθυστερούν, αδικαιολόγητα, πέρα από ένα εξάμηνο, τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς αυτή.
2. Η διαγραφή της Οργάνωσης γίνεται μετά από απόφαση της Διοίκησης της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. και αφού προηγουμένως ειδοποιηθεί η Οργάνωση να καταβάλει τις συνδρομές που οφείλει.
3. Η Οργάνωση που διαγράφεται γι’ αυτό το λόγο μπορεί να εγγραφεί ξανά, αφού προηγουμένως εκπληρώσει τις οφειλόμενες υποχρεώσεις της. Σε περίπτωση οριστικής διαγραφής μιας οργάνωσης από μέλος της Α.Γ.Σ.Σ.Ε., άμεσα εκπίπτει και το μέλος της οργάνωσης αυτής, αν έχει εκλεγεί σε όργανα της Α.Γ.Σ.Σ.Ε.
4. Τα ιδρυτικά μέλη διατηρούν το δικαίωμα της παραμονής τους, εφόσον το επιθυμούν.

            ΑΡΘΡΟ 13Ο
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Α.Γ.Σ.Σ.Ε.
1. Το Συνέδριο της Α.Γ.Σ.Σ.Ε., με αυξημένη πλειοψηφία των ¾ των πρόντων, με πλήρως αιτιολογημένη απόφασή του, μετά από πρόταση της Διοίκησης της Α.Γ.Σ.Σ.Ε., μπορεί να διαγράψει Οργάνωση – μέλος της, για δράση που αντιστρατεύεται στο Καταστατικό και τους σκοπούς της Α.Γ.Σ.Σ.Ε., καθώς και για την άρνηση εφαρμογής των αποφάσεων των Οργάνων Διοίκησής της.
Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας αυτής της Οργάνωσης μπορούν να παρευρεθούν κατά τη σχετική συζήτηση, για την παροχή εξηγήσεων, καλούμενοι εγγράφως ειδικά προς τούτο.

ΑΡΘΡΟ 14Ο
ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ Α.Γ.Σ.Σ.Ε.
Συλλογικά όργανα της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. είναι:

  1. Το Πανελλαδικό Συνέδριο.

2. Η 31μελής Διοίκηση.
3. Η 17μελής Εκτελεστική Επιτροπή, ως Όργανο Διοίκησης.
4. Η 5μελής Ελεγκτική Επιτροπή, ως όργανο Ελέγχου της διαχείρισης.

ΑΡΘΡΟ 15Ο
ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Κυρίαρχο Σώμα της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. είναι το Πανελλαδικό Συνέδριο.
1. Αυτό αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν είναι αντίθετο στο παρόν Καταστατικό, στο Νόμο και ιδιαίτερα:
α. Αποφαίνεται σχετικά με τη Διοικητική και Διαχειριστική Λογοδοσία της Διοίκησης.
β. Ψηφίζει τις προγραμματικές αρχές και το πρόγραμμα δράσης της Α.Γ.Σ.Σ.Ε.
γ. Εκλέγει τα τριάντα ένα (31) μέλη της Διοίκησης, τα πέντε (5) μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής. Όλα τα παραπάνω μέλη εκλέγονται για τέσσερα (4) χρόνια.
δ. Εγκρίνει τον Απολογισμό της 4ετίας που έληξε και τον Προϋπολογισμό της επόμενης.
ε. Τροποποιεί το Καταστατικό της Α.Γ.Σ.Σ.Ε.
στ. Αποφασίζει για τις προτάσεις που υποβάλλονται από τις οργανώσεις της δύναμης της Α.Γ.Σ.Σ.Ε.
2. Το Πανελλαδικό Συνέδριο συνέρχεται τακτικά κάθε τέσσερα (4) χρόνια και συγκαλείται με απόφαση της Διοίκησης που ορίζει και τον τόπο που θα πραγματοποιηθεί. Ακόμα, όποτε κριθεί απαραίτητο, συγκαλείται έκτακτα, μετά από απόφαση της Διοίκησης ή αν ζητηθεί η σύγκλησή του από το ½ του συνολικού αριθμού των Οργανώσεων – μελών της Α.Γ.Σ.Σ.Ε.

ΑΡΘΡΟ 16Ο
ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
1. Το Τακτικό Πανελλαδικό Συνέδριο συγκροτείται από τους αντιπροσώπους των Οργανώσεων που ανήκουν στη δύναμη της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. και έχουν εκλεγεί για τον σκοπό αυτό, σύμφωνα με τα καταστατικά των οργανώσεών τους.
2. Κάθε Οργάνωση εκπροσωπείται και διαθέτει αριθμό ψήφων ανάλογα με τον αριθμό των οικονομικά εντάξει φυσικών μελών.
3. Η παραπάνω αναλογία καθορίζεται ως εξής:
α. Για κάθε 500 οικονομικά εντάξει φυσικά μέλη, όπως καθορίζεται στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο, εκλέγεται ένας αντιπρόσωπος, δηλαδή ο αριθμός των 500 οικονομικά εντάξει αποτελεί το μέτρο εκλογής αντιπροσώπου.
β. Εφόσον ο αριθμός των οικονομικά εντάξει υπερβαίνει το ήμισυ του πιο πάνω μέτρου εκλέγεται ένας επί πλέον αντιπρόσωπος.
γ. Σε περίπτωση που ο αριθμός των οικονομικά εντάξει δεν συγκεντρώνει το μέτρο, υπερβαίνει όμως το ½ αυτού, εκλέγεται ένας αντιπρόσωπος.
4. Η ανωτέρω δύναμη αυτών που είναι οικονομικά                       εντάξει αποδεικνύεται από τα επίσημα πρακτικά εκλογής των αντιπροσώπων (ή από επικυρωμένη φωτοτυπία) των Ομοσπονδιών. Αυτά υποβάλλονται ως έγγραφα νομιμοποίησης.
5. Η εκλογή των ανωτέρω αντιπροσώπων των Οργανώσεων για το Πανελλαδικό Συνέδριο της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. διενεργείται όπως ορίζουν τα καταστατικά των οργανώσεων μελών.
6. Σε έκτακτα Πανελλαδικά Συνέδρια της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. καλούνται ως αντιπρόσωποι των Οργανώσεων – Μελών της εκείνοι που παρακάθισαν ως αντιπρόσωποι στο προηγούμενο Συνέδριο, εφόσον στο μεταξύ έχουν εκλεγεί νέοι.
7. Μέχρι να ληφθεί απόφαση επί της λογοδοσίας, τα μέλη της Διοίκησης που απέρχεται παρίστανται στο Πανελλαδικό Συνέδριο με δικαίωμα λόγου, αλλά χωρίς ψήφο, αν δεν έχουν εκλεγεί ως Σύνεδροι.

ΑΡΘΡΟ 17Ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ/ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ       ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
1. Η προκήρυξη για το Τακτικό Πανελλαδικό Συνέδριο γίνεται τρεις (3) μήνες πριν την ημέρα της συνόδου του.
2. Τα έξοδα των Συνέδρων επιβαρύνουν τις                Οργανώσεις – Μέλη από τις οποίες εκλέγονται, μπορούν όμως να καταβάλλονται και από το Ταμείο της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. μετά από απόφαση της Διοίκησής της.
3. Δύο μήνες πριν την ημέρα της Συνόδου του Πανελλαδικού Συνεδρίου κοινοποιείται σε όλες τις Οργανώσεις η Ημερήσια Διάταξη των Θεμάτων του Συνεδρίου, η Διοικητική Λογοδοσία και η Έκθεση του Οικονομικού Απολογισμού.
4. Η προκήρυξη για το έκτακτο Πανελλαδικό Συνέδριο γίνεται δύο μήνες πριν από την ημέρα της συνόδου. Η Ημερήσια Διάταξη κοινοποιείται στις Οργανώσεις – μέλη δεκαπέντε (15) μέρες πριν την ημέρα της συνόδου του Συνεδρίου.
5. Θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα, εκτός αν υπάρχει ομοφωνία.

ΑΡΘΡΟ 18Ο
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
1. Όλα τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων πρέπει να έχουν κατατεθεί στην Α.Γ.Σ.Σ.Ε. δεκαπέντε (15) πλήρεις ημέρες πριν την έναρξη του Πανελλαδικού Συνεδρίου. Επίσης δεκαπέντε (15) πλήρεις ημέρες πριν την έναρξη του Πανελλαδικού Συνεδρίου επιβάλλεται η οικονομική τακτοποίηση των    Οργανώσεων – μελών της προς την Α.Γ.Σ.Σ.Ε. Σε περίπτωση καθυστέρησης υποβολής των νομιμοποιητικών εγγράφων ή της οικονομικής τακτοποίησης, αποκλείεται η Οργάνωση από το Συνέδριο.
2. Η Εκτελεστική Επιτροπή, μετά από εισήγηση του Προέδρου, ελέγχει αν είναι κανονικά ή όχι τα έγγραφα που έχουν κατατεθεί για τη νομιμοποίηση των αντιπροσώπων του Πανελλαδικού Συνεδρίου και εφοδιάζει με δελτίο Συνέδρου τους αντιπροσώπους που τα έγγραφα νομιμοποίησής τους βρέθηκαν εντάξει.

ΑΡΘΡΟ 19Ο
ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Το Συνέδριο βρίσκεται σε απαρτία:
1. α) Κατά την πρώτη πρόσκληση, όταν είναι παρόντες τουλάχιστον το ½ απ’ το συνολικό αριθμό των αντιπροσώπων των Οργανώσεων – Μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.
β) Αν δεν σχηματιστεί απαρτία στην πρώτη του σύνοδο, το Συνέδριο συνέρχεται ξανά, με τα ίδια θέματα, μετά παρέλευση το λιγότερο τριών (3) και το πολύ δέκα (10) ημερών από την πρώτη. Κατά τη δεύτερη σύνοδό του πρέπει να είναι παρόντες τουλάχιστον το 1/3 απ’ το συνολικό αριθμό των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τα παραπάνω.
γ) Αν δε σχηματιστεί απαρτία και στην δεύτερη σύνοδο, το Συνέδριο δεν μπορεί να κληθεί ξανά για το ίδιο θέμα, σε νέα σύνοδο, πριν περάσει ένας μήνας. Τότε, η σύνοδος αυτή θεωρείται σε απαρτία με τους παρόντες συνέδρους.
2. Κάθε ψηφοφορία για άλλα θέματα γίνεται με ανάταση των χεριών ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ποτέ όμως δια βοής.
α) Οι αποφάσεις του Συνεδρίου παίρνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, πλην των περιπτώσεων εκείνων που η απαρτία σχηματίζεται με αριθμό παρόντων μελών κατώτερο από το 1/4, οπότε για να παρθεί απόφαση απαιτείται πλειοψηφία των ¾ των παρόντων.
β) Οι αποφάσεις για την εκλογή των μελών της Διοίκησης, της Ελεγκτικής Επιτροπής και της Εφορευτικής Επιτροπής γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής, όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 19 του καταστατικού αυτού.
3. Την ορισμένη ημέρα ο Πρόεδρος της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. ή, αν κωλύεται ή απουσιάζει, ο Αναπληρωτής του κηρύσσει την έναρξη των εργασιών του Πανελλαδικού Συνεδρίου και προεδρεύει σ’ αυτό κατά την έναρξή του.
4. Ο Πρόεδρος προτείνει και οι σύνεδροι εκλέγουν με ανάταση του χεριού το τακτικό Προεδρείο, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο, δύο (2) Αντιπροέδρους και δύο (2) Γραμματείς και αναλαμβάνει τα καθήκοντά του να διευθύνει τις εργασίες του συνεδρίου.
5. Στη συνέχεια το Τακτικό Προεδρείο ή και οι Σύνεδροι προτείνουν προς το Συνέδριο και εκείνο εκλέγει 5μελή Προσωρινή Επιτροπή με ανάταση του χεριού, με σκοπό τη διαδικασία εκλογής 5μελούς Εφορευτικής Επιτροπής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 §2β.
ΑΡΘΡΟ 20Ο
ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1. Η Εφορευτική Επιτροπή μετά την εκλογή της αναλαμβάνει τα καθήκοντά της και παραλαβαίνει από τη Διοίκηση που απέρχεται το Μητρώο των Αντιπροσώπων στο Συνέδριο, το εκλογικό υλικό, την κάλπη και τον χώρο διεξαγωγής της ψηφοφορίας, κατάλληλα διευθετημένο και ορίζει με ανακοίνωσή της την προθεσμία μέχρι την οποία και μέσα στο Πρόγραμμα εργασιών του Συνεδρίου πρέπει να υποβάλουν υποψηφιότητα όσοι επιθυμούν για τα όργανα Διοίκησης και Ελέγχου. Ο αριθμός των υποψηφίων κάθε συνδυασμού δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος του διπλάσιου αριθμού του προβλεπόμενου από το Καταστατικό αντίστοιχου αριθμού των εδρών του οργάνου.
2. Η Εφορευτική Επιτροπή α) προβαίνει στην ανακήρυξη των υποψηφίων για τα αξιώματα που έχουν υποβληθεί οι σχετικές αιτήσεις και β) στην εκτύπωση των ψηφοδελτίων, όπου αναγράφονται αλφαβητική σειρά τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων, χωριστά για κάθε συλλογικό όργανο.
3. Η Εφορευτική Επιτροπή εποπτεύει για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού, φροντίζει για την τήρηση της τάξης και αποφαίνεται προσωρινά για κάθε αμφισβήτηση που ανακύπτει και για κάθε ένσταση που υποβάλλεται. Η παρουσία Δικαστικού, εάν κριθεί από το Δ.Σ., εφ’ όσον δεν αντιβαίνει την ισχύουσα νομοθεσία, θα είναι προαιρετική.
4. α) Η εκλογή των οργάνων της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής.
β) Οι έδρες της Διοίκησης και της Ελεγκτικής Επιτροπής κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των τυχόν χωριστών υποψηφίων, ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών της Διοίκησης και της Ελεγκτικής Επιτροπής που προβλέπεται από το Καταστατικό της Α.Γ.Σ.Σ.Ε.
Το πηλίκον αυτής της διαίρεσης, παραλειπόμενου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στη Διοίκηση και στην Ελεγκτική Επιτροπή όσες χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε.
γ) Χωριστός υποψήφιος που έλαβε τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο, καταλαμβάνει μια έδρα στο όργανο για το οποίο είχε θέσει υποψηφιότητα.
δ) Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψηφίους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν καταλαμβάνει τόσες μόνον έδρες, όσοι είναι οι υποψήφιοί του.
ε) Οι έδρες που μένουν αδιάθετες, σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων, κατανέμονται από μια στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία έδρα και οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού μέτρου και πλησιάζουν περισσότερο προς αυτό (το εκλογικό μέτρο).
στ) Οι έδρες που τυχόν μένουν αδιάθετες κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των μεμονωμένων υποψηφίων ανάλογα με τον αριθμό των υπολοίπων ψηφοδελτίων ή με τον αριθμό των ψηφοδελτίων που δεν χρησιμοποιήθηκαν κατά την πρώτη φάση κατανομής, λόγω μη συμπλήρωσης του εκλογικού μέτρου.
Σε περίπτωση ίσου αριθμού ψηφοδελτίων γίνεται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή.
ζ) Εφόσον μετά την εφαρμογή των πιο πάνω διατάξεων ο αριθμός των εκλεγομένων για τα όργανα της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. είναι μεγαλύτερος του προβλεπομένου από το Καταστατικό, τότε υπολογίζεται κατά τις φάσεις της κατανομής ακέραιο το εκλογικό μέτρο, δηλαδή ο φυσικός αριθμός και το κλάσμα.
5. Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει το πρακτικό διεξαγωγής εκλογών στο οποίο περιλαμβάνονται όλες οι πράξεις που αφορούν την εκλογική διαδικασία, καταχωρούνται οι αποφάσεις επί υποβαλλομένων ενστάσεων και καταγράφεται η κατανομή των εδρών, καθώς και η ανακήρυξη των επιτυχόντων τακτικών και 18 αναπληρωματικών μελών των Καταστατικών οργάνων, σύμφωνα με τον αριθμό σταυρών προτίμησης.
6. Στο τέλος του σώματος του μητρώου των αντιπροσώπων, η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει απαραιτήτως πρακτικό των αρχαιρεσιών, καταχωρίζοντας α) τον αριθμό των αντιπροσώπων που ψήφισαν, β) τον αριθμό των ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασμός και μεμονωμένος υποψήφιος.
Η πιο πάνω καταχώρηση καλύπτεται από τις υπογραφές των αντιπροσώπων της Εφορευτικής Επιτροπής, εφόσον παραστεί και των λοιπών μελών της.

ΑΡΘΡΟ 21Ο
ΔΙΟΙΚΗΣΗ

  1. Η Διοίκηση αποτελείται από τριάντα ένα (31) μέλη.

2. Μαζί με τα τριάντα ένα (31) τακτικά μέλη της Διοίκησης ανακηρύσσονται από την Εφορευτική Επιτροπή ως αναπληρωματικά της μέλη όλοι οι επιλαχόντες κάθε συνδυασμού χωριστά και κατά σειρά σταυροδότησης που προορίζονται να αντικαταστήσουν τα τακτικά μέλη σε περίπτωση θανάτου, έκπτωσης, παραίτησης και διαρκούς κωλύματος.
3. α) Η Διοίκηση, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την εκλογή της, συγκαλείται από τον πρώτο κατά σειρά σταυροδότησης σύμβουλο του πλειοψηφίσαντος συνδυασμού με γραπτή πρόσκληση και εκλέγει μεταξύ των μελών της, με μυστική ψηφοφορία και σύστημα της απλής αναλογικής του άρθρου 19 παρ. 4 του Καταστατικού αυτού, τα δεκαεπτά (17) μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής. Στην συνέχεια η διοίκηση εκλέγει με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μεταξύ των αναδειχθέντων μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής κατά σειρά α) Πρόεδρο, β) Αναπληρωτή Πρόεδρο, γ) Γενικό Γραμματέα, δ) Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα,   ε) Γραμματέα Οικονομικού, στ) Αναπληρωτή Γραμματέα Οικονομικού, ζ) Γραμματέα Οργανωτικού και η) Αναπληρωτή Γραμματέα Οργανωτικού.
β) Για να πάρει η Διοίκηση απόφαση σχετικά με την κατανομή των αξιωμάτων απαιτείται απαρτία του συνόλου των μελών και πλειοψηφία τουλάχιστον των 2/3 από τους παρόντες. Αν δεν συγκεντρωθούν τα απαιτούμενα 2/3 των ψήφων, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται δύο φορές την ίδια μέρα. Αν τελικά δεν υπάρξει αποτέλεσμα επειδή οι υποψήφιοι δεν συγκέντρωσαν τον αριθμό των 2/3 των ψήφων ή επειδή δεν υπήρξε απαρτία με την προσέλευση των ¾ του αριθμού των μελών, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη μέρα, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, χωρίς άλλη πρόσκληση, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, τα οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον δεκατρία (13).
γ) Αν κατά τη διάρκεια της θητείας της διοίκησης δημιουργηθεί θέμα αντικατάστασης μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής, η Διοίκηση προβαίνει στη σχετική εκλογή με την ίδια απαρτία και πλειοψηφία, όπως και κατά την αρχική.
4. Η Διοίκηση βρίσκεται σε απαρτία όταν παραβρίσκονται τουλάχιστον δεκαεπτά (17) μέλη της, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας ή οι Αναπληρωτές τους.
5. Οι αποφάσεις της Διοίκησης για κάθε είδους θέματα παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
6. Η Διοίκηση συνέρχεται τακτικά κάθε τρίμηνο και έκτακτα όποτε το κρίνει αναγκαίο η Εκτελεστική Επιτροπή ή αν ζητηθεί αυτό από έντεκα (11) τουλάχιστον μέλη της με γραπτή αίτηση προς την Εκτελεστική Επιτροπή, στην οποία θα αναγράφονται και τα θέματα ημερήσιας διάταξης.
Σε περίπτωση που η Εκτελεστική Επιτροπή δεν συγκαλέσει τη Διοίκηση στην πιο πάνω προθεσμία, τη Διοίκηση συγκαλούν οι δύο πρώτοι σύμβουλοι από τους αιτούντες.
Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο εκπέσουν ή παραιτηθούν μέλη της Διοίκησης και εφόσον τα εναπομείναντα μέλη, μετά την εξάντληση του πίνακα των αναπληρωματικών, συμπληρώνεται αυτοδικαίως μέχρι την συμπλήρωση του αριθμού των τριάντα ένα (31) και υπέχει το ρόλο Προσωρινής Διοίκησης. Σε περίπτωση μη αποδοχής της συμμετοχής εκ μέρους του προς τούτο καλουμένου Προέδρου, τη θέση του καταλαμβάνει ο αμέσως επόμενος Πρόεδρος της κατά σειρά δύναμης Οργάνωσης. Το ίδιο συμβαίνει και σε περίπτωση εκ των υστέρων παραίτησης από την προσωρινή Διοίκηση.
Σε Οργανώσεις που σύμφωνα με το Καταστατικό τους δεν προβλέπεται το αξίωμα του Προέδρου, τη θέση καταλαμβάνει ο Γενικός Γραμματέας της Οργάνωσης.
Προκειμένου να συγκροτηθεί η προσωρινή Διοίκηση, την ευθύνη της σύγκλησης σε σώμα αναλαμβάνει ο Πρόεδρος της μεγαλύτερης Οργάνωσης, υποχρεούμενος να συγκαλέσει μέσα σε 5 μέρες το αργότερο από την έκπτωση ή παραίτηση την προσωρινή Διοίκηση, άλλως την έκτη ημέρα και ώρα 12η μεσημέρι συνέρχονταια τα μέλη της αυτοδικαίως στα Γραφεία της Α.Γ.Σ.Σ.Ε.
Σε περίπτωση παραίτησης ή έκπτωσης ορισμένων από τα μέλη της Διοίκησης, εφόσον τα εναπομείναντα μέλη συγκροτούν απαρτία, συνεχίζεται η λειτουργία της Διοίκησης με αρμοδιότητες και υποχρεώσεις.
Εφόσον οι εναπομείναντες στη Διοίκηση αποτελούν τουλάχιστον τα 2/3 του όλου αριθμού των μελών της, η Διοίκηση εξακολουθεί να ασκεί όλα τα από το καταστατικό προβλεπόμενα καθήκοντα.

ΑΡΘΡΟ 22Ο
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Στην αρμοδιότητα της Διοίκησης υπάγονται όλα τα ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος που αφορούν τους Εργατοϋπαλλήλους Συνταξιούχους σε δημόσιο και ιδιωτικό Τομέα και τον Οργανισμό της.
1. Η κατάστρωση γενικών προγραμμάτων δράσης για την επιτυχία των σκοπών που επιδιώκονται με το παρόν Καταστατικό και από τις αποφάσεις των Συνεδρίων.
2. Η οργάνωση και συγκέντρωση των δυνάμεων των Συνταξιούχων με βάση τις αρχές και τους σκοπούς της Α.Γ.Σ.Σ.Ε.
3. Η σύγκληση του τακτικού ή έκτακτου Πανελλαδικού Συνεδρίου.
4. Η έγκριση των Θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξηςτου Πανελλαδικού Συνεδρίου, μαζί με όλες τις εισηγήσεις για τα θέματα αυτά.
5. Η έγκαιρη ανακοίνωση και εκτέλεση των αποφάσεων του Πανελλαδικού Συνεδρίου και η εφαρμογή του παρόντος Καταστατικού για την ολοκλήρωση της αποστολής και την εκπλήρωση των σκοπών της Α.Γ.Σ.Σ.Ε.
6. Η απόφαση για κάθε προσπάθεια, βοήθεια, παρέμβαση, αγωνιστική κινητοποίηση και εν γένει ενέργεια για την επιδίωξη των σκοπών της Α.Γ.Σ.Σ.Ε., εφόσον δεν θα ήταν γι’ αυτήν αρμόδια άλλα διοικητικά όργανα ή εκπροσωπευτικά σώματα, σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό ή από αποφάσεις των Πανελλαδικών Συνεδρίων.
7. Η τελική διαμόρφωση των Προϋπολογισμών και Απολογισμών που συντάχθηκαν από την  Εκτελεστική Επιτροπή, για να υποβληθούν προς έγκριση στο Πανελλαδικό Συνέδριο και η έγκριση, κάθε χρόνο, των δαπανών που διενεργήθηκαν μέσα στα πλαίσια του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού.
8. Η απουσία κάποιου μέλους της Διοίκησης από τρεις (3) συνεχόμενες τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις της Διοίκησης ισοδυναμεί με παραίτηση και η Διοίκηση οφείλει να πάρει απόφαση για το θέμα στην επόμενη συνεδρίασή της. Μετά τη λήψη της απόφασης το μέλος αντικαθίσταται από το πρώτο επιλαχόν μέλος του ίδιου συνδυασμού.

ΑΡΘΡΟ 23Ο  
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Η εκτέλεση των αποφάσεων της Διοίκησης της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. πάνω σε θέματα της αρμοδιότητάς της, καθώς και σε κάθε προκαταρτική ενέργεια γι’ αυτά, ανήκει στην Εκτελεστική Επιτροπή.
2. Η Εκτελεστική Επιτροπή συνέρχεται κάθε μήνα σε συνεδρίαση μετά από πρόσκληση του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα. Σε απαρτία βρίσκεται όταν είναι παρόντα εννέα (9) μέλη της και οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας των παρόντων μελών, υπερισχύει η γνώμη υπέρ της οποίας ψήφισε ο Πρόεδρος.
3. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Εκτελεστική Επιτροπή λειτουργεί μέσα στα όρια του παρόντος Καταστατικού, των κανονισμών και των κατευθύνσεων της Διοίκησης της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. και των αποφάσεων των Συνεδρίων.
4. Το 1/3 τουλάχιστον των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής (6 μέλη) μπορεί με γραπτή αίτησή του να ζητήσει τη σύγκληση της Εκτελεστικής Επιτροπής, όπου θα αναγράφονται και τα θέματα ημερήσιας διάταξης. Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας υποχρεούνται, εντός 5 ημερών από την υποβολή της αίτησης, να συγκαλέσουν την Εκτελεστική Επιτροπή. Σε περίπτωση που δεν συγκληθεί η Εκτελεστική Επιτροπή μέσα στην προθεσμία των πέντε (5) ημερών, μπορεί αυτή να συγκληθεί με έγγραφη πρόσκληση από τα δύο πρώτα μέλη που υπογράφουν την αίτηση σύγκλησης.
5. Στην Εκτελεστική Επιτροπή ειδικότερα ανατίθεται:
α) Η έγκριση κάθε είδους δαπανών για την συντήρηση, λειτουργία και ανάπτυξη του Οργανισμού της Α.Γ.Σ.Σ.Ε., μέσα στα πλαίσια του Προϋπολογισμού που έχει εγκριθεί απ’ το Πανελλαδικό Συνέδριο.
β) Ο προσδιορισμός, η επεξεργασία και η κατάρτιση των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης του Πανελλαδικού Συνεδρίου, καθώς και η προετοιμασία των εισηγήσεων για τα θέματα αυτά.
γ) Η προετοιμασία των εισηγήσεων για όλα τα Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης των συνεδριάσεων της Διοίκησης.
δ) Η σύνταξη των Προϋπολογισμών και Απολογισμών, οι οποίοι στη συνέχεια τίθενται και υπόψη της Διοίκησης για την τελική τους διαμόρφωση.
ε) Η πρόσληψη, η απόλυση και ο καθορισμός των αποδοχών του Προσωπικού και των συνεργατών της Α.Γ.Σ.Σ.Ε., σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό και τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, που εγκρίνεται από τη Διοίκηση ή σύμφωνα με τις αποφάσεις της.
στ) Η απουσία κάποιου μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής από τέσσερις (4) συνεχόμενες τακτικές συνεδριάσεις ισοδυναμεί με παραίτηση και η Εκτελεστική Επιτροπή οφείλει να πάρει απόφαση για το θέμα στην επόμενη συνεδρίασή της. Αντικαθίσταται όπως προβλέπεται στο άρθρο 21 παρ. 4γ.

ΑΡΘΡΟ 24Ο
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
1. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το νομικό πρόσωπο της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. σε όλες του τις σχέσεις, καθώς και ενώπιον των δικαστηρίων και κάθε είδους Αρχών και Κράτους.
2. α) Ο Πρόεδρος ειδικότερα υπογράφει μαζί με το Γενικό Γραμματέα κάθε εξερχόμενο έγγραφο.
β) Υπογράφει μαζί με το Γενικό Γραμματέα και το Γραμματέα Οικονομικού τα εντάλματα πληρωμής και τα Γραμμάτια Είσπραξης.
γ) Προεδρεύει στις συνεδριάσεις της Διοίκησης και της Εκτελεστικής Επιτροπής της Διοίκησης.
δ) Προϊσταται, μαζί με το Γενικό Γραμματέα, σε όλες τις Υπηρεσίες της Α.Γ.Σ.Σ.Ε.
ε) Καταρτίζει μαζί με το Γενικό Γραμματέα την Ημερήσια Διάταξη των θεμάτων της Διοίκησης και της Εκτελεστικής Επιτροπής.
3. Ο Πρόεδρος ακόμα κι όταν δεν απέχει απ’ τα καθήκοντά του μπορεί να εκχωρεί αρμοδιότητες στον Αναπληρωτή Πρόεδρο.

ΑΡΘΡΟ 25Ο
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

  1. Ο Γενικός Γραμματέας:

α) Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο κάθε εξερχόμενο έγγραφο.
β) Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα Οικονομικού τα εντάλματα Πληρωμής και τα Γραμμάτια Είσπραξης.
γ) Καταρτίζει μαζί με τον Πρόεδρο την Ημερήσια Διάταξη των Θεμάτων της Διοίκησης και της Εκτελεστικής Επιτροπής.
δ) Εποπτεύει τη σύνταξη των πρακτικών.
ε) Κρατάει τη σφραγίδα, φυλάει το αρχείο και τηρεί την αλληλογραφία.
2. Ο Γενικός Γραμματέας, ακόμα κι όταν δεν απέχει απ’ τα καθήκοντά του, μπορεί να εκχωρεί αρμοδιότητές του στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 26Ο
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ
Ο Γραμματέας Οργανωτικού:
1. Επιμελείται την οργάνωση του Πανελλαδικού Συνεδρίου, καθώς και των Συνεδρίων των Οργανώσεων –μελών της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. σε συνεργασία με τις Οργανώσεις.
2. Αναλαμβάνει και διαχειρίζεται όλα τα οργανωτικά θέματα και ενημερώνει σχετικά μ’ αυτά την Εκτελεστική Επιτροπή.
3. Εισηγείται στον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα την εκτέλεση περιοδειών για τη ρύθμιση των προβλημάτων που εμφανίζονται κατά καιρούς.
4. Ο Γραμματέας Οργανωτικού βοηθείται στο έργο του από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση της Διοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 27Ο
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Ο Γραμματέας Οικονομικού:
1. Είναι προσωπικά υπεύθυνος για τη διάθεση των πόρων της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. μέσα στα πλαίσια των νόμων, των Καταστατικών διατάξεων και του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού για την συντήρηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Οργανισμού, για την τήρηση των βιβλίων εισπράξεων και πληρωμών που προβλέπεται από το νόμο, απογραφής περιουσίας, των τίτλων ιδιοκτησίας, των αποδεικτικών στοιχείων οικονομικής διαχείρισης και γενικά κάθε βιβλίου ή λογιστικών στοιχείων που είναι αναγκαία για την οικονομική διαχείριση ή επιβάλλονται από το νόμο.
2. Ενεργεί τις πληρωμές με τα εντάλματα υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα και τον ίδιο και που εξοφλούνται από τους δικαιούχους.
3. Εισπράττει τις οικονομικές ενισχύσεις και συνδρομές που στέλνονται προς την Α.Γ.Σ.Σ.Ε., καθώς και τα κάθε είδους έσοδά της, εκδίδοντας γραμμάτια εισπράξεως, υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα και τον ίδιο.
4. Κάνει αναλήψεις χρημάτων ή χρεογράφων της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. από τις Τράπεζες, τα Ταχυδρομεία και κάθε άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο, με βάση γραμμάτια είσπραξης υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα και τον ίδιο.
5. Θέτει στη διάθεση του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα, καθώς και της Ελεγκτικής Επιτροπής, κάθε ταμειακό στοιχείο που θα ζητηθεί απ’ αυτούς, όποτε και αν ζητηθεί.
6. Καταθέτει τα χρήματα του Ταμείου στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ή και σε οποιαδήποτε άλλη Ελληνική αναγνωρισμένη Τράπεζα. Δεν έχει το δικαίωμα να κρατάει στο Ταμείο ποσό μεγαλύτερο από ανώτατο όριο που ορίζει κάθε φορά με απόφασή της η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Γ.Σ.Σ.Ε.
7. Στο τέλος κάθε μήνα υποβάλλει προς την Εκτελεστική Επιτροπή ταμειακή και οικονομική κατάσταση της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. και εισηγείται την έγκριση των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν.
8. Φροντίζει για την εξεύρεση και συγκέντρωση των πόρων της Α.Γ.Σ.Σ.Ε., καθώς και για οτιδήποτε άλλο που έχει σχέση με τα έσοδά της.
9. Διαχειρίζεται υπεύθυνα τους πόρους από διενεργούμενες γιορτές, εράνους, λαχεία, συγκεντρώσεις, εκδρομές κ.λπ. που αποσκοπούν στην οικονομική ενίσχυση της Α.Γ.Σ.Σ.Ε.
10. Ελέγχει την οικονομική διαχείριση εκδοτικών, εκπαιδευτικών και άλλων οργανισμών και υπηρεσιών που ιδρύονται από την Α.Γ.Σ.Σ.Ε.

ΑΡΘΡΟ 28Ο
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ
Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας, ο Αναπληρωτής Γραμματέας Οικονομικού, ο Αναπληρωτής Γραμματέας Οργανωτικού αναπληρώνουν αντίστοιχα τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Γραμματέα Οικονομικού, τον Γραμματέα Οργανωτικού σε περίπτωση κωλύματός του, σε όλες του τις αρμοδιότητες.

ΑΡΘΡΟ 29Ο
ΠΟΡΟΙ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

  1. Πόροι της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. είναι:

α) Η μηνιαία συνδρομή καθεμιάς από τις Οργανώσεις – μέλη που ορίζεται εκάστοτε με απόφαση του Πανελλαδικού Συνεδρίου της Α.Γ.Σ.Σ.Ε.
β) Τα έσοδα που προέρχονται από την περιουσία της                  (τόκοι – πρόσοδοι)
γ) Η οικονομική επιχορήγηση από Οργανισμούς ή Κρατικούς Φορείς.
δ) Τυχόν δωρεές, κληροδοσίες, καθώς και κάθε άλλα έσοδα που περιέρχονται νόμιμα σε αυτή.
ε) Τα έσοδα που προέρχονται από λαχειοφόρες αγορές, πανεργατικούς εράνους κ.λπ.
2. Οι οργανώσεις είναι υποχρεωμένες να καταβάλλουν τις συνδρομές στο τέλος κάθε μήνα. Σε ειδικές περιπτώσεις το Δ.Σ. της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. μπορεί να παρέχει προθεσμία για την καταβολή τους.
3. Σε κάθε περίπτωση, η ετήσια συνδρομή των Οργανώσεων ορίζεται από την Εκτελεστική Επιτροπή και εγκρίνεται από την Ολομέλεια του Δ.Σ. της Α.Γ.Σ.Σ.Ε.
4. Κάθε έσοδο της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. από οποιαδήποτε αιτία στέλνεται απευθείας προς το Γραμματέα Οικονομικού (Ταμία). Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να εισπράττει έσοδα της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. αν δεν έχει γραπτή εντολή από τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Γραμματέα Οικονομικού.
5. Η συνδρομή είναι ενιαία για όλες τις Οργανώσεις – μελη και στηρίζονται στον αριθμό των μελών.

ΑΡΘΡΟ 30Ο
ΔΙΑΘΕΣΗ – ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΡΩΝ
1. Οι πόροι και οι πρόσοδοι της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. διατίθενται για τις ανάγκες της και για την εκπλήρωση των σκοπών και των επιδιώξεών της.
2. Κάθε δαπάνη των πόρων της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. γίνεται με εντολή από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό, εκτελείται από τον Γραμματέα του Οικονομικού και εγκρίνεται από την Εκτελεστική Επιτροπή. Αν δεν έχει εγκριθεί Προϋπολογισμός, οι επείγουσες δαπάνες πραγματοποιούνται με βάση αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής και θέτονται υπόψη της Διοίκησης κατά την πρώτη της σύνοδο.

ΑΡΘΡΟ 31
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο συνολικός απολογισμός της οικονομικής διαχείρισης κάθε τετραετίας από το τέλος κάθε Πανελλαδικού Συνεδρίου μέχρι τη σύνοδο του επομένου εγκρίνεται από το Πανελλαδικό Συνέδριο. Από το Πανελλαδικό Συνέδριο εγκρίνεται επίσης και ο Προϋπολογισμός της επόμενης τετραετίας που υποβάλεται από τη Διοίκηση μέχρι το επόμενο τακτικό Συνέδριο. Στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους θα γίνεται οικονομικός απολογισμός, τον οποίο θα εγκρίνει η Ελεγκτική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 32Ο
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι Πενταμελής (5) με (3) αναπληρωματικά μέλη και εκλέγεται από το Πανελλαδικό Συνέδριο της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. μεταξύ των μελών του, με το προβλεπόμενο σύστημα εκλογής του άρθρου 19 του Καταστατικού αυτού.
2. Η Ελεγκτική Επιτροπή συγκαλείται από τον πρώτο κατά σειρά σταυροδότησης σύμβουλο του πλειοψηφίσαντος συνδυασμού και εκλέγει μεταξύ των μελών της Προϊστάμενο που διευθύνει τις εργασίες και τις συνεδριάσεις της. Η Ελεγκτική Επιτροπή κρατεί βιβλίο πρακτικών, όπου καταχωρούνται όλες οι πράξεις και οι αποφάσεις της και διεκπεραιώνουν όλες τις εργασίες που αφορούν τη λειτουργία της.
3. Η Ελεγκτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τρία (3) από τα μέλη της και συνεδριάζει τακτικά κάθε χρόνο μετά από πρόσκληση του Προϊσταμένου της. Έκτακτα συγκαλείται από τον Προϊστάμενό της μετά από απόφαση της Διοίκησης της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. Οι αποφάσεις της παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
4. Η Ελεγκτική Επιτροπή ενεργεί τακτικά οικονομικό έλεγχο κάθε χρόνο και αποφαίνεται υπεύθυνα για τη νομιμότητα των δαπανών.
5. Η Ελεγκτική Επιτροπή υποβάλλει για την εξαμηνία που ελέγχθηκε με τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα της Α.Γ.Σ.Σ.Ε., προς τη Διοίκηση της Α.Γ.Σ.Σ.Ε., έκθεση σχετικά με τη διαχείριση που καλύπτει ολόκληρη την ετήσια διαχειριστική περίοδο κατά τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό από το Συνέδριο και τον Απολογισμό που έχει υποβληθεί για έγκριση.

 

ΑΡΘΡΟ 33Ο
ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
1. Οι Οργανώσεις είναι υποχρεωμένες να συμμορφώνονται προς τις οργανωτικές κατευθύνσεις της Α.Γ.Σ.Σ.Ε., μέσα στο πνεύμα των Πανελλαδικών Συνεδρίων.
2. Οι Οργανώσεις πρέπει να λειτουργούν σύμφωνα με τα Καταστατικά, νόμιμα καταχωρημένα στα βιβλία του οικείου Πρωτοδικείου. Οι διατάξεις των Καταστατικών αυτών πρέπει να μην έρχονται σε αντίθεση με το παρόν Καταστατικό.
3. Οι Οργανώσεις – μέλη της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. διατηρούν τη διοικητική, οικονομική και καταστατική αυτοτέλειά τους και, ως μέλη της δύναμής της, δεσμεύονται από το παρόν Καταστατικό και τις αποφάσεις που παίρνονται σύμφωνα με αυτό.
4. Οι Οργανώσεις πρέπει να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις του Πανελλαδικού Συνεδρίου και της Διοίκησης της Α.Γ.Σ.Σ.Ε.

ΑΡΘΡΟ 34Ο
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Με κανονισμό που προτείνεται από την Εκτελεστική Επιτροπή και εγκρίνεται από τη Διοίκηση μπορούν να ρυθμίζονται θέματα που ανάγονται στην εσωτερική λειτουργία της Α.Γ.Σ.Σ.Ε.
Μέχρι την κατάρτιση και την έγκριση του παραπάνω Κανονισμού, τα θέματα αυτά ρυθμίζονται με αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 35Ο
ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ Α.Γ.Σ.Σ.Ε.
Την 1η Μάη, ημέρα ταξικής πάλης και αλληλεγγύης της εργατικής τάξης καθορίζεται ως ημέρα απεργίας της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. και των Οργανώσεων της δύναμής της.
Παραστατικό σύμβολο της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. που αποτυπώνεται στο Λάβαρο και στη σφραγίδα της, η οποία είναι στρογγυλή, παρουσιάζει στην μπροστινή όψη της δύο χέρια σε χειραψία και κυκλικά γραμμένες τις λέξεις ΑΝΩΤΑΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΑΘΗΝΑ 2006./

ΑΡΘΡΟ 36Ο
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ Α.Γ.Σ.Σ.Ε.
Το παρόν Καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί από το Πανελλαδικό Συνέδριο που βρίσκεται σε απαρτία όταν παραβρίσκονται τα μισά συν ένα από τα μέλη του που έχουν δικαίωμα ψήφου και εφόσον συγκεντρώσει την πλειοψηφία των ¾ των παρόντων.
Διάλυση της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. μπορεί να αποφασιστεί μόνο με έκτακτο Συνέδριο που συγκαλείται μετά από αίτηση των ¾ των  Οργανώσεων – μελών, οπότε μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης θα είναι το ζήτημα αυτό.
Για να ισχύσει η απόφαση της διάλυσης πρέπει να συγκεντρώσει ¾ από τα μέλη που είναι γραμμένα. Με τον ίδιο τρόπο αποφασίζεται και η διάθεση της περιουσίας της Α.Γ.Σ.Σ.Ε.

ΑΡΘΡΟ 37Ο
Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό ρυθμίζεται με αποφάσεις της Διοίκησης, μέσα στα πλαίσια της ισχύουσας Νομοθεσίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μουλίνος Νικόλαος

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Βογιατζής Πέτρος